DUROBEX - Grzegorz Maciorowski
Ul. Wojska Polskiego 79, 19-203 Grajewo
tel./fax: (86) 273 90 11
(86) 272 90 77
e-mail: durobex@durobex.pl
Rupnieciskas gridas tiek ražotas kompleksi pec projekta, pielagojoties pasutitaja noradijumiem. Kad ir noskaidrotas investora prasibas, palidzam pareizi izprojektet gridas, balstoties uz datiem par gridas izmantošanu, grunts stavokli, paredzamo statisko un dinamisko slodzi. Musu specializacija ir betona gridu klašana, ar metala škiedru armejumu vai armaturas sietu un virsmas cietinašanu vai impregnešanu. Ražojam ari pamatnes epoksidu, smilšakmens, fližu, mozaikas gridam un griestiem. Šada veida gridas izmanto galvenokart ražošanas telpas, noliktavas, tirdzniecibas centros, garažas, autostavvietas, saldetavas utt.

Profesionalais aprikojums, kvalificetais personals un firmas pieredze lauj katrai brigadei ieklat lidz 5000 m2 gridas vienas diennakts laika. Firma lepojas ar to, ka spej ieklat gridu, ieverojot sekojošo limeni:


 • 1 mm 2 metru laukuma
 • +/- 2.5 mm pa visu virsmu

  Liela efektivitate un augsta limena profesionalisms garante pienemamus finansialos noteikumus.
 • Nesošas platnes galvenais slanis:


  Musu ražotas gridas tiek sauktas par "peldošajam gridam", jo tas no gridas pamatnes ir atdalitas ar vienu vai divam PE folijas kartam. To izmanto, lai mazinatu berzi starp betona gridu un tas pamatni. Ja ir nepieciešamiba atdalit gridu no pamatnes, izmantojam putupolistirola izolacijas slani FS30. Uz šadi sagatavotas pamatnes tiek noklats betons, kura marka nav zemaka par B25. Gridam izmantotais betons parasti tiek armets ar terauda škiedru, jo tas šobrid ir visekonomiskakais risinajums. Ja investoriem ir konservativaka pieeja, objekta izmantojam armaturas sietu. Izlietais betons tiek noblietets un izlidzinats ar kombainu LASER SCREED SXP.

  Nesošas platnes izlidzinašana:


  Noklatais betons sak cietet un klust par gridu. Betona cietešanas laiks var but dažads un ir atkarigs no loti daudziem faktoriem: betona markas, izmantotajiem plastifikatoriem, gaisa mitruma, temperaturas un daudziem citiem. Ir svarigi, lai tiktu pareizi izraudzits cietinataju pievienošanas bridis un betons nebutu parak miksts vai pilniba sacietejis. Musu kvalificetais darbaspeks un daudzu gadu pieredze lauj droši apgalvot, ka betonam no mums nav noslepumu.

  Nobeiguma darbi un impregnešana:


  Nesoša platne tulit pec izlidzinašanas tiek sagriezta kvadratos apm. 6m x 6m lidz 1/3 platnes biezuma. Pec tam rukuma šuves tiek piepilditas ar dilatacijas masu. Taču to nevar uzsakt atrak neka 28 dienas no pamatnes izklašanas. Musu firma gridu nodod impregnetu, taču ir butiski, lai ta vienmer tiktu tureta tira, jo pat sikakie smilšu graudini saskramba to ka smilšpapirs, samazinot tas kalpošanas ilgumu.


  Copyright © 2003 Durobex. Wszelkie prawa zastrzeŋone.